Regulamin Poradni

REGULAMIN PORADNI MY CHILD THERAPY CENTRE LTD. Z GŁÓWNĄ SIEDZIBĄ POD ADRESEM 31 EAST BARNET ROAD, EN4 8RN, LONDON (aktualizacja, London, 25.08.2023) 


Rozdział 1 

Postanowienia ogólne: 

1. Poradnia Rodzinna „ My Child Therapy Centre Ltd.” w Londynie jest placówką mającą na celu udzielanie dzieciom, młodzieży i dorosłym, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, logopedycznej oraz z zakresu integracji sensorycznej. 

2. Działalność Poradni regulują przepisy prawa, statut Poradni, niniejszy regulamin oraz decyzje Dyrektora poradni. 

3. Poradnia świadczy usługi odpłatnie. Cennik usług znajduje się na stronie internetowej Poradni. 


Rozdział 2 

Zakres zadań Poradni i zasady ich realizacji: 

1. Poradnia realizuje różnorodne zadania, a w szczególności: 

a. diagnozowanie i wydawanie opinii, 

b. konsultacje i porady specjalistów, 

c. prowadzenie terapii psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej oraz z zakresu integracji sensorycznej, 

d. szkolenie w formie wykładów i warsztatów. 

2. Za organizację pracy Poradni odpowiada dyrektor. 

3. Do realizacji zadań w Poradni pracują wykwalifikowani pracownicy, zwani dalej specjalistami. 

4. Klientami Poradni mogą być dzieci, młodzież i dorośli. W imieniu niepełnoletnich klientów występuje rodzic lub opiekun prawny, zwany dalej reprezentantem.

5. Obsługa klienta rozpoczyna się od przyjęcia przez Poradnię informacji o potrzebie świadczenia określonej usługi specjalistycznej przekazanej przez osobę dorosłą, będącą prawnym opiekunem nieletniego, jeśli pomoc dotyczy osoby nieletniej. 

6. Informacja z prośbą o potrzebę świadczenia usługi może się odbyć drogą telefoniczną, mailową, za pomocą komunikatorów Messenger, WhatsApp lub osobiście w siedzibie Poradni. 

7. Klient lub jego reprezentant jest zobowiązany do udzielania prawdziwych informacji i przedłożenia Poradni wskazanych dokumentów potrzebnych do prawidłowego wykonania usługi przez Poradnię. 

8. Wizyty odbywają się po wcześniejszym zarezerwowaniu ich terminu. 

9. Pracownicy realizują swoje zadania w czasie umożliwiającym ich rzetelne wykonanie. 


Rozdział 3 

Prawa i obowiązki specjalistów wobec klientów: 

1. W czasie spotkań z klientami pracownicy Poradni są zobowiązani do: 

a. starannego i rzetelnego prowadzenia badań i zajęć specjalistycznych zgodnie z kwalifikacjami i doświadczeniem, 

b. rzetelnego i odpowiedzialnego informowania klientów i ich reprezentantów o wynikach badań i postępach klientów, 

c. systematycznego i rzetelnego prowadzenia wymaganej dokumentacji, 

d. ochrony danych osobowych klientów, 

e. zachowania tajemnicy służbowej. 


Rozdział 4 

Zasady współpracy z klientem: 

1. Każdy rodzaj usługi wykonywany jest przez wykwalifikowanego specjalistę w czasie spotkania. 

2. Czas pracy z klientem określa charakter wykonywanej usługi. 

3. Terminy spotkań klienta ze specjalistami ustalane są bezpośrednio w Poradni, telefonicznie lub mailowo.

4. Klient zobowiązany jest uiścić opłatę, zgodnie z cennikiem usług z góry, gotówką bądź przelewem na podany wcześniej nr konta. 

5. W przypadku nieuiszczenia przez klienta opłaty za usługę Poradnia może odmówić wykonania usługi i nie ponosi z tego tytułu żadnych negatywnych konsekwencji. 

6. Klient stawia się punktualnie na umówione spotkanie związane z realizacją zamówionej usługi. 

7. W przypadku spóźnienia klienta na spotkanie, Poradnia nie ponosi za to odpowiedzialności finansowej. Godziny, które były zarezerwowane na dane spotkanie nie ulegają w tej sytuacji zmianie, czas trwania wizyty nie ulega wydłużeniu, a koszt wizyty pozostaje taki sam jak w cenniku. 

8. W przypadku anulowania przez klienta wizyty później niż 48h przed umówionym terminem, płatność za wizytę nie zostaje zwrócona klientowi, a Poradnia nie ponosi z tego tytułu żadnych negatywnych konsekwencji. 

9. W przypadku anulowania wizyty przez specjalistę, płatność za wizytę ulega w 100% zwrotowi lub klientowi zostaje zaproponowany inny termin wizyty. 


Rozdział 5 

Zobowiązania reprezentantów klientów niepełnoletnich: 

1. Reprezentant niepełnoletniego klienta Poradni zobowiązany jest do punktualnego przyprowadzania i odbierania go ze spotkania. 

2. Poradnia ma prawo odmówić wydania po spotkaniu niepełnoletniego klienta osobie pod wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających. 

3. W niektórych spotkaniach lub ich częściach wskazany jest udział reprezentanta. Decyduje o tym specjalista. 


Rozdział 6 

Postanowienia końcowe: 

1. Poradnia zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu. 

2. Za regulamin obowiązujący w Poradni uznaje się regulamin udostępniany na strone www.mychildtherapycentre.co.uk lub do wglądu w siedzibie Poradni lub na życzenie klienta.

Translate »